Misja przedszkola:

♦   Jesteśmy przedszkolem katolickim, opierającym się w pracy wychowawczej z dziećmi naPrzedszkole Siostry Urszulanki Sycówwartościach  ewangelicznych i charyzmacie wychowaczym św. Urszuli Ledóchowskiej.
♦    Stwarzamy warunki do wychowania w wierze katolickiej i kształtowania osobowości ewangelicznych dziecka, zgodnie z chrześcijańską wizją człowieka.
♦   Tworzymy środowisko wychowawcze o charakterze rodzinnym: radosnym, pogodnym, pełnym dobroci.

Zapewniamy: 

  • wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci zgodnie z chrześcijańskim systemem wartości;
  • życzliwą atmosferę, poczucie bezpieczeństwa i indywidualne podejścia do każdego dziecka;
  • stworzenie możliwości do pogłębienia wiary dzieci i ich miłości do Boga i bliźniego;
  • wychowanie dzieci w duchu patriotyzmu;
  • tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci;
  • pobudzanie aktywności i własnej inicjatywy dzieci;
  • stosowanie metod i sposobów ekspresji odpowiadających potrzebom dzieci;
  • stwarzanie sytuacji, w których dzieci poznają wartości: dobro, prawda, piękno;
  • stawianie wychowankom mądrych wymagań dostosowanych do ich wieku i możliwości;
  • przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole.